12 TING DU MÅ SJEKKE I SKATTEMELDINGEN DIN!

12 TING DU MA SJEKKE I SKATTEMELDINGEN DIN!

Selvangivelsen har skiftet navn til skattemelding, men det har ikke redusert behovet for å sjekke grundig de opplysningene som er lagt inn på deg. Her er 12 tips til poster du bør sjekke spesielt grundig før innlevering.
Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister legges ut i Altinn den 4. april, med frist for å levere skattemeldingen den 30. april. I skattemeldingen finner du en oversikt over alle dine inntekter, fradrag, formue og gjeld for siste inntektsår (2017).
Mange forholder seg dessverre passivt til skattemeldingen. Det kan straffe seg. Fra tid til annen gjør både Skatteetaten, eller de som innrapporterer opplysninger til Skatteetaten, feil. Merk da at det er din plikt å sjekke at alle opplysningene er korrekte.

1. Lønn og trygd
Sjekk at alle inntekter, og eventuell trygd, er registrert med korrekt beløp.

2. Rentekostnader
Rentekostnader kommer til fradrag i inntekten. Inntekter, minus alle fradragsberettigede kostnader som renter, minstefradrag og eventuelle andre utgifter som er fradragsberettiget, gir i sum din alminnelige inntekt. Andre aktuelle utgifter kan være kostnader til verdivurderinger og takst i forbindelse med refinansiering samt tinglysningsgebyrer i denne forbindelse. Alminnelig inntekt skattlegges med 24 % skatt i 2017.

3. Minstefradrag og personfradrag
Minstefradraget er et sjablonfradrag som fanger opp utgifter relatert til lønnsarbeid. Minstefradraget bidrar til progressiviteten i skattesystemet. Fradraget kommer automatisk med i skattemeldingen og fastsettes til 44% av lønnsinntekten, minimum kr 4 000 og maks kr 94 750.

Personfradraget har samme formål som minstefradraget og beregnes automatisk i skatteberegningen. Personfradraget er på kr 53 150 i klasse 1 og kr 78 300 i klasse 2. Merk at for inntektsåret 2018 så bortfaller skatteklasse 2.
Både minstefradraget og personfradraget kommer automatisk med i skattemeldingen og det er sjelden feil her.

4. Foreldrefradrag
Har du barn som er 11 år eller yngre i inntektsåret (2017) kan du kreve fradrag for utgifter med inntil kr 25 000 for ett barn, og kr 15 000 pr. barn utover dette. Utgiftene kan gjelde barnehage, dagmamma, skolefritidsordning, au pair eller praktikant, samt kjøring til og fra i denne forbindelse.
Skoler og barnehager skal rapportere de ovennevnte kostnadene. Er det uteglemt må du selv legge inn disse opplysningene.

5. Fagforeningskontingent
Er du medlem av en fagforening kan du trekke fra opptil kr 3 850 i alminnelig inntekt. Denne summen er normalt fylt inn ved at fagforeningen du er medlem av har innrapportert medlemskapet. Beløpsgrensen gjelder samlet, uavhengig av antall medlemskap.

6. Gaver til veldedige formål
For 2017 kan du få inntil kr 30 000 i fradrag for gaver til veldedige formål. Har du gitt kr 30 000 eller mer, støtter staten deg med kr 7 200 i form av redusert skatt. Forutsetningen er at gaven gis til en veldedig organisasjon som kommer inn under denne fradragsordningen.

Har du gitt en gave til en slik organisasjon og gaven ikke har kommet med på skattemeldingen må du be organisasjonen om at den innrapporterer gaven på nytt. For at denne type gaver skal gi rett til fradrag må hver gave være på minimum kr 500.

7. BSU – Boligsparing for ungdom
Har du spart på BSU-konto, sjekk at du er innrømmet skattefradrag med 20 % av spart beløp. BSU er en «gavepakke» fra staten som alle unge som har tilstrekkelig med midler bør benytte seg av.

Er du enslig, uten andre fradragsberettigede utgifter enn minstefradrag (typisk renteutgifter), under 34 år og har inntekt på kr 75 000 eller mer, vil du normalt betale nok skatt til at du kan nyttiggjøre BSU-fradraget fullt ut. Husk at dersom du ikke klarer å spare hele maksbeløpet på kr 25 000 vil et mindre beløp også gi rett til 20 % i skattefradrag. Maksimalt innbetalt sparebeløp kan ikke overstige kr 300 000.

8. Formuesverdi på bolig og fritidsbolig
Formuesverdien justeres automatisk. For boliger fastsettes formuesverdien med utgangspunkt i boligens areal multiplisert med en fastsatt kvadratmeterpris. Kvadratmeterprisen fastsettes av Skatteetaten med utgangspunkt i beregninger foretatt av SSB. SSBs kvadratmeterpriser er forskjellig ut fra hvor i landet du bor og denne fastsettes ved å se hen til boligtype, areal, byggeår og geografisk beliggenhet. Formuesverdien på din primærbolig skal være 25 % av den beregnede verdien Skatteetaten kommer frem til med utgangspunkt i SSB-statistikken. Er boligen en utleiebolig, såkalt sekundærbolig, skal formuesverdien fastsettes til 80 %.

Både verdien av primærbolig og fritidsbolig kan settes ned dersom formuesverdien overstiger 30 % av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. Før du eventuelt justerer formuesverdien må du innhente takst, verdivurdering eller annen dokumentasjon som underbygger at 30 % av omsetningsverdien er en lavere verdi enn det Skatteetaten har kommet frem til.

9. Fordeling av rentekostnader mellom ektefeller/samboere
Ektefeller kan fritt fordele både gjeld og rentekostnader mellom seg.
Dersom nettoinntekten (alminneliginntekt) til den som har lavest inntekt kommer lavere enn personfradraget, blir ikke fradragsmuligheten for gjeldsrenter utnyttet fullt ut. Da er det bedre å overføre den delen av rentefradraget som gjør at alminnelig inntekt blir lavere enn personfradraget til ektefellen som har høyere inntekt – og på denne måten sikre at fradraget også får skattemessig effekt.

Samboere kan ikke fordele gjeld og rentekostnader fritt mellom seg. Her er det eventuelle låneavtaler som er bestemmende for fordelingen. Der samboere eier en prosentandel hver av for eksempel bolig og har felles gjeld på denne, skal hver av dem ha fradrag for sin del av rentebeløpet etter den reelle, interne avtalen om ansvaret for gjelden. Foreligger det ikke en reell, intern avtale, deles rentefradraget likt mellom samboerne når begge er ansvarlige for gjelden overfor kreditor.

10. Reiseutgifter
Nedre grense er for fradrag for reiseutgifter er kr 22 000 for 2017. Du må med andre ord ha reiseutgifter til og fra jobb som overstiger kr 22 000 for at kostnadene kan komme til fradrag i skattemeldingen. For at reisekostnadene skai gi skattemessig effekt må du ha reisevei på minst 31,9 kilometer en vei til jobben. Reisefradraget er på kr 1,50 pr. kilometer for inntil 50 000 kilometer og deretter 0,70 pr. kilometer utover dette.

11. Aksjer
Gevinster og tap ved kjøp og salg av aksjer er henholdsvis skattepliktig eller fradragsberettiget. En eventuell gevinst eller et tap fastsettes til differansen mellom salgsvederlag og kjøpesum for aksjene, korrigert for eventuelt skjermingsgrunnlag.

Aksjens inngangsverdi skal som utgangspunkt settes til det beløpet skattyter har betalt for aksjen, tillagt ervervskostnader som for eksempel kostnader til megler. Merk at dette gjelder for aksjer ervervet fra 1. januar 2006 eller senere. For aksjer ervervet i 2005 og tidligere skal inngangsverdien settes til aksjenes historiske kostpris, tillagt ervervskostnader samt opp- eller nedregulert med RISK-beløp (RISK står for Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital) i skattyters eiertid.

For aksjer ervervet etter I. januar 2006 kan ubenyttet skjerming som ikke er ført mot utbytte føres til fradrag i gevinst, men skjermingen kan ikke etablere eller øke et fradragsberettiget tap. For 2017 er skjermingsfradraget på 0,4 %, hvilket innebærer at 0,4 % av avkastningen på aksjer er skattefri. Ubenyttet skjermingsfradrag kommer til fradrag ved senere gevinstberegning.

Korrekt beregning av gevinster og tap ved kjøp og salg av aksjer er ikke enkelt, så her kan det være fornuftig å søke hjelp hos andre for å sjekke at du ikke betaler for mye i skatt.

12. Formue
Mange betaler ikke formuesskatt fordi du må ha nettoformue på mer enn 1,48 MNOK for at verdiene dine blir skattbare. Formuesskatten er på 0,85% av nettoformuen som overstiger 14,48 MNOK. Det er fornuftig å sjekke at verdiene som ligger til grunn for formuesbeskatningen er korrekte.

Det mest nærliggende for å unngå eller redusere denne skatten for foreldre som er i formuesskatteposisjon er å gi bort deler av formuen til barn. Tenk deg om før du gjør dette. For det første kan du ha behov for midlene ned etter veien. For det andre vil barn som har formue og som søker støtte fra Lånekassen i forbindelse med utdannelse kunne bli møtt med redusert stipend. Har en student nettoformue høyere enn kr 403 264 vil det medføre reduksjon i hvor mye av lånet som omgjøres til stipend, fra Lånekassen. For foreldre som vurderer å redusere sin formuesskatt ved å gi betydelige pengesummer til barna kan skatt spart på foreldrenes hånd derfor gi et dårlig resultat for barna.

En oppfordring til slutt:
Bruk tid på kontroll av skattemeldingen. I den grad du har kompliserte inntekts- og formuesforhold kan det være fornuftig å bruke noen penger på en skatterådgiver som kan gå gjennom skattemeldingen og sjekke at du ikke betaler for mye i skatt.
Og husk, det kan både forekomme systemfeil og menneskelige feil, så grundig kontroll av skattemeldingen kan være økonomisk fornuftig og samtidig spare deg for skatt, og i verste fall tilleggsskatt i ettertid.

Kilde: Regnskap & Økonomi nr. 1 – Mars 2018

Vi kan hjelpe til med

Tjenester

Regnskap
Lønn
Budsjett
Rådgivning

Avdeling Florø
Evja
6900 Florø
Telefon 57 75 14 40

Avdeling Bremanger
Iglandsvika 18
6727 Bremanger
Telefon 57 79 11 11

© Solvens AS - Webdesign Webtjenesten.